Medicatieveiligheid in de regio Zuidoost-Brabant

Het belang van regionale samenwerking voor implementatie van Medicatie 9.0

Ruim 27.000 mensen worden jaarlijks opgenomen in het ziekenhuis door vermijdbare medicatie-incidenten. Om de medicatieveiligheid te verbeteren is een goede digitale overdracht van medicatiegegevens door zorgverleners in de keten essentieel. Maar hoe krijg je digitaal inzicht in alle medicatiegegevens, lab-waarden, intoleranties en contra-indicaties van patiënten, als deze nog verre van optimaal kunnen worden gedeeld? In 2017 startte RZCC in de Regio Zuidoost-Brabant in samenwerking met ketenpartners met het digitaal voorschrijven van recepten van de tweede lijn naar de eerste lijn via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Een belangrijke stap in veilige informatie-uitwisseling. Digitaal verzenden via het LSP is inmiddels in veel zorgregio’s de standaard, maar de afgelopen jaren leerden ons dat er nog wat hobbels te nemen zijn.

Met de 2020 herziening van de Landelijke kwaliteitsstandaard ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ kan er weer een grote stap gezet worden in de verbetering van de medicatieveiligheid. Om de landelijke standaarden regionaal in de praktijk te brengen, brengt RZCC ketenpartners samen. Want zonder regionale werkafspraken en implementatie, geen medicatieveiligheid. Maar wat doen we nu eigenlijk landelijk en welke rol speelt RZCC in dit proces in de regio?

Medicatieoverdracht in de Regio Zuidoost-Brabant

E-recept
In de afgelopen jaren heeft het RZCC intensief samengewerkt met ketenpartners in de regio. RZCC bepaalde samen met huisartsen, ziekenhuizen, apothekers en GGZ-instellingen de prioriteiten bij het verhogen van medicatieveiligheid. Als onderdeel hiervan werd in 2017 de uitrol van e-recept gerealiseerd: het digitaal voorschrijven van recepten van 2e naar 1e lijn via het Landelijk Schakelpunt. Bij de start van deze digitale uitwisseling was al bij alle partners bekend dat dat de oplossing niet perfect zou zijn, maar juist door het in de praktijk te doen kregen wij gezamenlijk inzicht in de voordelen van digitale uitwisseling én de belangrijkste verbeterpunten. Zowel als het gaat om medicatieveiligheid van de patiënt als efficiëntie voor de zorgverleners.

Regionale werkgroepen Medicatie
Op basis van de inzichten werden er in de regio vier werkgroepen opgericht met daarin zorgverleners uit de hele keten. Zij werken doorlopend aan de volgende onderwerpen:

  • Convenant ten behoeve van e-recept
  • Het beschikbaar maken van labwaarden in de apotheek
  • Recept-mutaties (zoals: chronische medicatie, herhaalrecepten, stoprecepten en doseringwijzigingen)
  • Opname & ontslag

De werkgroepen brengen processen in kaart en identificeren knelpunten. Deze worden vertaald naar praktische aanpassingen en operationele samenwerking in de regio, volgens de landelijke standaarden. De werkgroepen Opname & ontslag en de werkgroep Recept-mutaties hebben een dubbel doel: het verbeteren van het huidige proces, maar vooral ook voorbereiden en toewerken naar de uitrol van het nieuwe medicatieproces. Het RZCC deelt alle ervaringen met andere regionale samenwerkingsorganisaties (RSO’s)  zodat deze kennis ook in andere zorgregio’s kan worden ingezet.

 

De rol van RZCC en de waarde van een RSO

1 – Het faciliteren van een regionale koffietafel als onafhankelijke gastheer
Voor implementatie van landelijke standaarden is samenwerking in de regio tussen partners essentieel. RZCC brengt, als RSO, alle betrokken zorgpartners samen. Dit zorgt niet alleen voor onderling vertrouwen, maar ook voor onderling inzicht in werkwijzen, systemen en processen. Met het Landelijke Programma Medicatieoverdracht als uitgangspunt en het RZCC als onafhankelijke gastheer worden er gezamenlijk doelstellingen geformuleerd. Doelstellingen die passen binnen het programma Mediatieoverdracht en tegelijkertijd aansluiten op de bestaande regionale werkprocessen.

2 – Procesbewaking
Het medicatieproces raakt de hele keten, met daarin verschillende zorgverleners, die allen een andere rol en een ander ICT-volwassenheidsniveau hebben. Grote instellingen hebben geprofessionaliseerde ICT-afdelingen met projectleiders en een groter budget dan apotheker of huisarts die vaak alles zelf doet. Daardoor ontstaat bij verbetertrajecten het risico dat een grote organisatie een ‘tien’ krijgt en de kleine maar een ‘vijf’, terwijl het voor de keten beter zou zijn als iedereen een acht krijgt. Wij brengen zorgverleners daarom niet alleen samen, maar geven ze ook inzicht in elkaars systemen en processen. Dit zorgt voor wederzijds begrip en maakt dat zorgverleners zich bewust worden van het de manier waarop een ketenpartner informatie ontvangt en begrijpt. Wij zijn de onafhankelijke partij die zowel op proces als techniek het algemeen belang bewaakt.

3 – Vastleggen regionale werkafspraken volgens landelijke standaarden
De landelijke standaard is een blauwdruk voor medicatieveiligheid. De details op operationeel vlak en knelpunten in systemen, zijn nog niet uitgewerkt. Om de Landelijke Standaarden succesvol te implementeren zijn er regionale werkafspraken nodig. Afspraken die nergens zijn vastgelegd, maar wel nodig zijn om digitale uitwisseling mogelijk te maken. In de Regio Zuidoost Brabant worden afspraken en werkwijzen concreet gemaakt binnen de verschillende werkgroepen. Soms is hiervoor een technische oplossing nodig en soms gaat het alleen om beter gebruik maken van de reeds beschikbare middelen. De resultaten van deze werkgroepen deelt het RZCC met de overige RSO’s. Niet alleen op #MedicatieMaandag maar ook  binnen het Landelijke Programma. Hiermee zorg het RZCC er als RSO voor dat er een brug is gebouwd tussen de regionale uitvoerbaarheid en de landelijke standaard.

Conclusie:
Wij staan SAMEN VOOR MEDICATIEOVERDRACHT. Samen in de regio met de ketenpartners, samen met de RSO’s en samen met het landelijk programma.

Wil je meer weten over ons programma Medicatie en ben je benieuwd naar al onze projecten? Onze Programmamanager Medicatie, Roanda Fokkens, vertelt je graag meer! Stuur een e-mail naar roanda.fokkens@rzcc.nl.