RZCC

Diensten

Regionale contracten die momenteel op verzoek van participanten door RZCC worden beheerd:

 1. ZorgDomein
 2. Enovation (EDI en veilige mail)
 3. HINQ (Babyconnect, nog in projectfase)
 4. XDS-contracten liggen bij de instellingen zelf, maar RZCC coördineert wel het regionale afstemmingsoverleg GUTZ.

 

Ad 1:

 • Op dit moment is ZorgDomein de enige aanbieder van een verwijsproduct tussen eerste en tweedelijn. Het regiocontract met ZorgDomein bestaat bijna 20 jaar. Het is geïnitieerd door het Anna Ziekenhuis, Catharina Ziekenhuis, Diagnostiek voor U, Elkerliek Ziekenhuis, Eurofins PAMM en Máxima Medisch Centrum. Elke genoemde deelnemer heeft een eigen contract met ZorgDomein hetgeen onderdeel is van een regionaal mantelcontract.
 • ZorgDomein factureert aan RZCC, RZCC factureert 1-op-1 door en houdt geen marge voor contractbeheer en coördinatie achter vanuit de gedachte dat de kosten beperkt zijn en de hele regio baat heeft bij afstemming met deze leverancier.
 • Zorginstellingen houden zelf zicht op gebruik, RZCC controleert niet.
 • RZCC zorgt dat er jaarlijks gesprekken met ZorgDomein plaatsvinden (in aanwezigheid van de leden van het overleg Zorgverwijzing, die de gebruikers vertegenwoordigen)
 • RZCC organiseert elke 2 maanden het overleg Zorgverwijzing, waarin alle contractpartijen in het regionaal contract vertegenwoordigd zijn en daarnaast een vertegenwoordiging van de verwijzers, namelijk een huisarts. Scope is het verwijzingsproces en het functioneren van het product ZorgDomein. Gebruikers in de regio bepalen de invulling van deze overleggen. RZCC plant, zit voor en zorgt voor verslaglegging.
 • Revalidatie, VVT, GGZ en GGD hebben eigen contracten met ZorgDomein. Waar gewenst, kan aangesloten worden op het regionale overleg Zorgverwijzing.
 1. Er is een alternatief verwijsproduct in ontwikkeling: Verwijzen (van Vecozo). RZCC volgt de ontwikkelingen. Waar gewenst kan op termijn ook een regionale contractrelatie met leverancier Vecozo worden aangegaan.

Ad 2:

 • Er is een beperkt aantal aanbieders voor EDI en veilige email. Regionaal wordt al ruim 25 jaar EDI en veilige mail van Enovation afgenomen. Elke deelnemende instelling (inmiddels 1068 eerstelijnsinstellingen en 65 tweedelijnsinstellingen) heeft een eigen contract met Enovation, ooit opgesteld door en in beheer bij RZCC.
 • Enovation factureert aan RZCC. RZCC trekt de eigen kosten (voor helpdeskfunctie en contractbeheer) van de factuur af en berekent vervolgens een aanzienlijke korting door aan aangesloten participanten. Niet aangesloten afnemers betalen de landelijke standaardprijs.
 • RZCC controleert gebruik en initieert bijgestelde afspraken indien noodzakelijk voor zorginstellingen
 • RZCC verzorgt een telefonische helpdesk, ondersteunt (nieuwe) gebruikers, ook met onafhankelijk advies
 1. Enkele zorginstellingen zetten Zivver in plaats van Enovation in als veilige mailleverancier voor niet-zorggebonden medewerkers. Dit dubbelt niet met het Enovation contract. Instellingen hebben zelf een contract met Zivver. Vanwege de exclusiviteit die Enovation vraagt, is een regionaal contract voor een alternatief als Zivver niet aan de orde.

Ad 3:

 • Het project Babyconnect loopt nog tot eind 2024.
 • RZCC heeft vanaf maart 2023 met goedkeuring van alle deelnemers binnen het project (eerstelijnsverloskundigen, ziekenhuizen, kraamzorg en diagnostisch centra) een regionaal contract met viewer-leverancier HINQ opgesteld en in oktober 2023 getekend.
 • Naar verwachting komen de contracten vanaf begin 2025 volledig in beheer. Details zullen nog in 2024 worden uitgewerkt.