RZCC

Babyconnect

Doel project: digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg mogelijk maken.

Rol RZCC: penvoerder voor twee partnerschappen, Brabant (7 verloskundige samenwerkingsverbanden, VSV’s) en Limburg (5 VSV’s). Onder penvoerderschap verstaan we: het voorzitten van de stuurgroepen in beide regio’s, het sturen op voortgang, verantwoording afleggen over de resultaten en het gebruik van de subsidies aan het ministerie van VWS. Mireille Wolleswinkel is penvoerder.

Extra informatie: RZCC onderhoudt contact met de 2 RSO’s (waarvan 1 in oprichting) in Limburg om gezamenlijk te bekijken hoe het beheer in Limburg georganiseerd moet worden.

Looptijd project: januari 2022 tot eind 2024.

Terug naar Projectenportfolio.