RZCC

Doelstellingen als Regionale SamenwerkingsOrganisatie voor IT in de zorg

RZCC heeft als doel het ontwikkelen, faciliteren en het beheren van de gestructureerde uitwisseling van zorginformatie binnen de regio Zuidoost-Brabant en alles wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. RZCC zoekt hierbij aansluiting bij de landelijke ontwikkelingen.

Bij zorgaanbieders is het besef aanwezig dat digitalisering en informatie-uitwisseling een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid zijn en dat daarvoor op regionaal niveau gemeenschappelijke infrastructuur nodig is. Vanuit dat besef wil RZCC hieraan de komende jaren samen met de zorgaanbieders invulling geven door:

  • zorg te dragen voor de regionale gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders onderling
  • zorg te dragen voor de regionale gegevensverstrekking naar burgers gericht op Persoonlijke GezondheidsOmgevingen (PGO’s) en met behoud van eigen regie door de burger
  • het faciliteren van de informatie-uitwisseling tussen instellingen, beroepsbeoefenaren en overige actoren via het beschikbaar stellen van de geëigende infrastructuur, en de ondersteuning daarvan, en het entameren van gebruiksgerichte toepassingsprojecten. De stichting hanteert hiervoor een kaderstelling en baseert daarbij op landelijke standaarden.
  • adviezen verstrekken over, of centrale inkoop van, IT-gerelateerde diensten (nog te besluiten in een later stadium).