RZCC

Omvorming RZCC

Regionaal Zorg Communicatie Centrum (RZCC) in Zuidoost-Brabant is er vóór zorgaanbieders en heeft als doel het verbeteren van de informatie-uitwisseling tussen zowel zorgaanbieders onderling als tussen zorgaanbieders en patiënten. Het RZCC is per 1 januari 2022 omgevormd om zo beter aan te kunnen sluiten bij de prioriteiten van de zorgaanbieders.

Organisatie RZCC
Mireille WolleswinkelDe dagelijkse leiding is sinds 1 januari 2022 in handen van directeur-bestuurder Mireille Wolleswinkel. Zij legt verantwoording af aan een Raad van Toezicht, bestaande uit:


Participantenraad
De zorgaanbieders worden via een Participantenraad bij het beleid en de besluitvorming betrokken. Alle zorginstellingen worden in de eerste maanden van 2022 benaderd over deelname. De raad geeft bestuurlijk advies, verleent op enkele onderwerpen goedkeuring en bewaakt de identiteit van het RZCC als organisatie ván de zorgaanbieders in Zuidoost-Brabant. Het formele reglement van de participantenraad kan hier worden geraadpleegd.

Doelstellingen van het RZCC als regionale samenwerking voor IT in de zorg
RZCC heeft als doel het ontwikkelen, faciliteren en het beheren van de gestructureerde uitwisseling van zorginformatie binnen Zuidoost-Brabant en alles wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. RZCC zoekt hierbij aansluiting bij landelijke ontwikkelingen.

Zorgaanbieders in de regio Zuidoost-Brabant zijn zich ervan bewust dat digitalisering en informatie-uitwisseling een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is en dat daarvoor op regionaal niveau gemeenschappelijke infrastructuur nodig is. RZCC wil hieraan de komende jaren samen met de zorgaanbieders invulling geven door:

  • zorg te dragen voor de regionale gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders onderling.
  • zorg te dragen voor de regionale gegevensverstrekking naar burgers gericht op Persoonlijke GezondheidsOmgevingen (PGO’s) en met behoud van eigen regie door de burger.
  • het faciliteren van de informatie-uitwisseling tussen instellingen, beroepsbeoefenaren en overige actoren via het beschikbaar stellen van de geëigende infrastructuur, en de ondersteuning daarvan, en het entameren van gebruiksgerichte toepassingsprojecten. Het RZCC hanteert hiervoor een kaderstelling en baseert daarbij op landelijke standaarden.
  • Adviezen verstrekken over, of centrale inkoop van, IT-gerelateerde diensten (nog te besluiten in een later stadium).


Achtergrondinformatie nieuwe bestuursvorm RZCC
In 2019 heeft KPMG op verzoek van het toenmalig bestuur van RZCC onderzoek gedaan naar de knelpunten in het functioneren van het RZCC en de oplossing van deze knelpunten. Daarbij is gekeken naar ontwikkelingen bij andere Regionale Samenwerkingsorganisaties in Nederland.

De belangrijkste conclusies van KPMG waren dat:

  • er een gezamenlijke roadmap nodig was om verder te komen. Alle betrokken organisaties spraken een grote bereidheid tot samenwerking uit, omdat zij allemaal het nut en de noodzaak van een regionale infrastructuur zagen.
  • veranderingen in het bestuur van RZCC waren nodig om te kunnen voldoen aan de inmiddels geldende governance-eisen, zoals onafhankelijk toezicht. Ook moest de positie van de participanten versterkt worden door hen meer te betrekken bij het beleid. Zowel de participantenrol als de toezichthoudersrol dienden een heldere positionering te krijgen.

Naar aanleiding van dit advies is een tijdelijke Regieraad gevormd die een dwarsdoorsnede van zorgorganisaties in Zuidoost Brabant vertegenwoordigde. Deze Regieraad heeft zich over de governance gebogen en het bestuur geadviseerd. Het advies is integraal overgenomen. De statuten van RZCC zijn aangepast en een nieuwe directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht zijn geworven en benoemd. De benoeming van de Participantenraad volgt in de eerste maanden van 2022.

Parallel leverde het CIO-platform een voorstel voor regionale referentiearchitectuur op, dat als een uitgangspunt voor een gezamenlijke roadmap geldt.

De samenvatting van het KPMG-rapport (dat in september 2020 aan de Regieraad is voorgelegd) is op te vragen via info@rzcc.nl.