RZCC

Babyconnect

Doel project: digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg mogelijk maken.

Rol RZCC: in december 2021 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport subsidie toegezegd voor het VIPP-programma Babyconnect in de regio’s Brabant en Limburg. RZCC is penvoerder voor beide projecten. Dit houdt in dat RZCC de stuurgroepen voorzit, de voortgang bewaakt en aan VWS verantwoording aflegt over de resultaten en het gebruik van de subsidie. Verder verzorgen we de communicatie over het project. Coöperatie Slimmer Leven levert de projectleiding.

Looptijd project: januari 2022 tot medio 2023.

Terug naar Projectenportfolio.